Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη Φυσική της Γ λυκείου
1. Υλικό σημείο μάζας m είναι συνδεδεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου συνδέεται σε οροφή. Εκτρέπουμε κατακόρυφα το σώμα από τη θέση ισορροπίας κατά Δx και το αφήνουμε να κάνει ΑΑΤ με περίοδο, Τ.
α. Αν το εκτρέπαμε κατά 2Δx θα έκανε ταλαντώσεις με περίοδο 2Τ.
β. Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου ισούται με τη μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης.
γ. Η ενέργεια της ταλάντωσης ισούται με την ενέργεια που ξοδέψαμε για να βάλουμε το σύστημα σε ταλαντώσεις.
δ. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι μικρότερη από  την ενέργεια που ξοδέψαμε για να βάλουμε το σύστημα σε ταλαντώσεις.

2. Ενώ ακούμε ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει σε συχνότητα 100ΜΗz θέλουμε να ακούσουμε το σταθμό που εκπέμπει σε 96,9ΜΗz. Για το σκοπό αυτό πρέπει να :
α. Αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
β. Μειώσουμε την αυτεπαγωγή του πηνίου.
γ. Μειώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
δ. Μειώσουμε ταυτόχρονα αυτεπαγωγή πηνίου και χωρητικότητα πυκνωτή.

3. Ταλαντωτής κάνει φθίνουσα ταλάντωση και η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι της μορφής F=-bυ (b μικρό). Ο ρυθμός μείωσης της ενέργειας του ταλαντωτή είναι:
α. ανάλογος της απομάκρυνσης.
β. αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας.
γ. ανάλογος του τετραγώνου της ταχύτητας.
δ. ανεξάρτητος της σταθεράς απόσβεσης b.

4. Υλικό σημείο κάνει ταυτόχρονα δύο ΑΑΤ με την ίδια διεύθυνση ίδια, θέση ισορροπίας και με εξισώσεις απομάκρυνσης x1=Αημωt και x2=Αημ(ωt+π/2). Η εξίσωση της συνισταμένης ταλάντωσης είναι:
α. x=Αημ(ωt+π/4)                     
β. Αημ(ωt+π/4)
γ. x= Αημ(ωt+π/4)
δ. Αημ(ωt+π/2)

5. Σε μια τεντωμένη χορδή διαδίδεται εγκάρσιο κύμα. Η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται από:
α. Τη συχνότητα.                       γ. Το πλάτος
β. Το μήκος κύματος.                δ. Το πόσο τεντωμένη είναι η χορδή.      

6. Εγκάρσιο κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Η απόσταση ενός όρους και της μεθεπόμενης κοιλάδας είναι 0,6m. Δύο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται και οι θέσεις ισορροπίας τους απέχουν μεταξύ τους Δx=1m. Τα σημεία Κ και Λ έχουν κάθε στιγμή:
α. Αντίθετες απομακρύνσεις και ίσες ταχύτητες.
β. Ίσες απομακρύνσεις και ίσες ταχύτητες.
γ. Αντίθετες απομακρύνσεις και αντίθετες ταχύτητες.
δ. Ίσες απομακρύνσεις και ίσες ταχύτητες.

7. Η αρχή της επαλληλίας :
α. Ισχύει μόνο για κύματα που παράγονται από σύγχρονες πηγές.
β. Δεν παραβιάζεται ποτέ.
γ. Δηλώνει ότι η διάδοση του ενός κύματος είναι ανεξάρτητη από τη διάδοση του άλλου.
δ. Ισχύει και για κύματα που προέρχονται από μια έκρηξη.

8. Όλα τα σημεία ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που περιλαμβάνονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών στάσιμου κύματος:
α. Έχουν διαφορετική περίοδο ταλάντωσης.
β. Διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
γ. Έχουν διαφορά φάσης π.
δ. Ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος.

9. Σε μια χορδή που και τα δύο άκρα της είναι στερεωμένα σε ακλόνητα σημεία δημιουργείται στάσιμο κύμα με τρεις κοιλίες. Αν ένας δεσμός απέχει από τη γειτονική του κοιλία απόσταση d, τότε το μήκος της χορδής είναι:
α. d         β. 2d                 γ. 4d            δ. 6d

10. Για το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων γνωρίζουμε ότι:
α. Οι ακτίνες γ απορροφώνται έντονα από το όζον της ατμόσφαιρας.
β. Οι υπέρυθρες προκαλούν μαύρισμα στο δέρμα του ανθρώπου.
γ. Τα ραδιοκύματα εκπέμπονται από ραδιενεργούς πυρήνες.
δ. Τα μήκη κύματος των ακτίνων Χ είναι μικρότερα από τα μήκη κύματος των μικροκυμάτων.

11. Για ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα η σχέση Ε/Β=3x108m/s,  όπου Ε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και Β η ένταση του μαγνητικού πεδίου ισχύει όταν το κύμα διαδίδεται:
α. Μόνο στο κενό.
β. Μόνο στην ύλη.
γ. Μόνο σε υλικά με δείκτη διάθλασης n=1,5
δ. Σε κάθε υλικό και στο κενό.

12. Σε στερεό σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκείται συνισταμένη ροπή διάφορη του μηδενός και συνισταμένη δύναμη μηδέν. Τότε το σώμα:
α. Παραμένει ακίνητο.                          
β. Περιστρέφεται.
γ. Κάνει σύνθετη κίνηση.
δ. Κάνει μόνο μεταφορική κίνηση.

13. Δίσκος περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος σ’ αυτόν, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τότε όλα του τα σημεία:
α. Έχουν ίδια κεντρομόλο επιτάχυνση.
β. Διαγράφουν στον ίδιο χρόνο ίσα μήκη τόξου.
γ. Έχουν ίδιες στροφορμές.
δ. Διαγράφουν στον ίδιο χρόνο ίσες γωνίες.

14. Το spin της Γης:
α. Είναι η στροφορμή που έχει λόγω περιστροφής γύρω από τον άξονά της.
β. Είναι η στροφορμή που έχει λόγω περιστροφής γύρω από τον Ήλιο.
γ. Είναι μονόμετρο μέγεθος.
δ. Είναι η κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής.   

15. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος δεν εξαρτάται από:
α. Τη θέση του άξονα περιστροφής.
β. Τον τρόπο κατανομής μάζας γύρω από τον άξονα περιστροφής.
γ. Τις διαστάσεις του σώματος.
δ. Τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος.

16. Αυτοκίνητο επιταχύνεται κινούμενο προς τη δύση. Η γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση:
α. Έχουν αντίθετες κατευθύνσεις.             
β. Κατευθύνονται προς το νότο.
γ. Κατευθύνονται δυτικά.                           
δ. Κατευθύνονται βόρεια.

17. Σε ομογενές και συμμετρικό σώμα που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του ασκείται σταθερή ροπή.
α. Ο ρυθμός μεταβολής στροφορμής αυξάνεται.        
β. Το έργο σε κάθε περιστροφή είναι το ίδιο.
γ. Η στροφορμή του διατηρείται σταθερή.                  
δ. Η κινητική ενέργεια διατηρείται σταθερή.

18. Κατά την κεντρική και ελαστική κρούση δύο σφαιρών ίσης μάζας, τα σώματα ανταλλάσσουν:
α. Μόνο ορμές.                                         
γ. Μόνο ταχύτητες.
β. Μόνο κινητικές ενέργειες                     
δ. Όλα τα παραπάνω.

19. Σε μια ελαστική και κεντρική κρούση δύο σφαιρών:
α. Οι σφαίρες ανταλλάσσουν ταχύτητες.
β. Η κινητική ενέργεια της κάθε σφαίρας διατηρείται σταθερή.
γ. Οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων των σφαιρών πριν και μετά την κρούση συνδέονται με τη σχέση υ1-υ2=V1-V2.
δ. Οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων των σφαιρών πριν και μετά την κρούση συνδέονται με τη σχέση υ1-υ2=V2-V1.

20. Δύο σώματα με μάζες m και 2m συγκρούονται πλαστικά. Αν μετά την κρούση το συσσωμάτωμα που προκύπτει μένει ακίνητο, τότε τα δύο σώματα πριν την κρούση είχαν:
α. ίσες ταχύτητες.                  
β. ίσες ορμές.
γ. ίσες κινητικές ενέργειες     
δ. αντίθετες ορμές.

21. Οδηγός αυτοκινήτου κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και ακούει τον ήχο της σειρήνας του περιπολικού που τον ακολουθεί με την ίδια συχνότητα που την ακούει και ο οδηγός του περιπολικού. Αυτό σημαίνει ότι:
α. Το περιπολικό τον πλησιάζει.
β. Αυτός και το περιπολικό έχουν ίδιες ταχύτητες.
γ. Το περιπολικό κινείται με σταθερή ταχύτητα.
δ. Αυτός απομακρύνεται από το περιπολικό.

22. Hχητική πηγή (S) εκπέμπει ήχο με μήκος κύματος λs και απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή, (Α). Αυτός ακούει τον ήχο και αντιλαμβάνεται μήκος κύματος λΑ:
α. λΑ=λs                                β. λΑ>λs                 γ. λΑ<λs

23. Ηχητική πηγή S κινείται με σταθερή ταχύτητα υ­s=υ/10, όπου υ η ταχύτητα του ήχου και εκπέμπει ήχο με μήκος κύματος, λ.  Η πηγή πλησιάζει παρατηρητή Α που κινείται αντίθετα στην ίδια ευθεία με ταχύτητα υΑ.Το μήκος κύματος που καταγράφει για τον ήχο που ακούει ο παρατηρητής είναι:

α.  λ                    β. 0,9λ            γ. 1,1λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις