Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Εύκολο κριτήριο αξιολόγησης στις ταλαντώσεις


ΘΕΜΑ 1ο:

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Αν στον αρμονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική δύναμη επαναφοράς ενεργεί και δύναμη αντίστασης F = - bυ, με b = σταθερό, το πλάτος της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση (για Λ > 0).
α. Α = Α0– bt .   β.    A = A0 eΛt.      γ. A = A0et.     δ. A=AΛt

2. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα LC το φορτίο του πυκνωτή μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση q=Qσυνωt. Για το σύστημα αυτό
α. η περίοδος ταλάντωσης του κυκλώματος δίνεται από τη σχέση  T =2π/LC
β. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα περιγράφεται από τη σχέση i=–Qω×ημωt.
γ. τη χρονική στιγμή t=0 η ενέργεια του πυκνωτή είναι μηδέν.

δ. η ενέργεια του πυκνωτή μια τυχαία χρονική στιγμή δίνεται από τη σχέση U=Cq2/2. 

3. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του  διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα:
α. αυξάνεται συνεχώς.
β. μειώνεται συνεχώς.
γ. μένει σταθερό.
δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.

4. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι μια νέα  αρμονική ταλάντωση, όταν οι δύο αρχικές  ταλαντώσεις έχουν
α. παραπλήσιες συχνότητες και ίδια πλάτη.
β. παραπλήσιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
γ. ίδιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
δ. ίδια πλάτη και διαφορετικές συχνότητες.

1.5 Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα Σ όποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και με το γράμμα Λ όποιες είναι λανθασμένες.
1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση που η δύναμη αντίστασης είναι ανάλογη της ταχύτητας, το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
2. Η μέγιστη κινητική ενέργεια σε μια ΑΑΤ είναι ίση με την ολική ενέργεια
3. Σε κύκλωμα αντίστασης - πηνίου - πυκνωτή το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή μένει σταθερό
4. Το διακρότημα είναι μια ταλάντωση σταθερού πλάτους
5.  Σε ιδανικό κύκλωμα LC η περίοδος μεταβάλλεται αν αυξήσουμε το φορτίο του πυκνωτή.

  
ΘΕΜΑ 2ο:

1. Ένα σώμα μετέχει σε δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και γωνιακές ταχύτητες, που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: x1=0,2ημ(998πt), x2=0,2ημ(1002πt) (όλα τα μεγέθη στο S.I.). Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της ιδιόμορφης ταλάντωσης (διακροτήματος) του σώματος είναι:

α. 2s            β. 1s             γ. 0,5s

2.  Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αν κάποια χρονική στιγμή ισχύει q=Q/3 , όπου q το στιγμιαίο ηλεκτρικό φορτίο και Q η μέγιστη τιμή του ηλεκτρικού φορτίου στον πυκνωτή, τότε ο λόγος της ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου προς την ενέργεια μαγνητικού πεδίουUΕ /UΒ είναι:

α. 1/8              β. 1/3              γ. 3

Εύκολο κριτήριο αξιολόγησης στις ταλαντώσεις
Η συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις