Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Επανάληψη στις κρούσεις


ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ Α

1. Ποιες από τις προτάσεις που αναφέρονται στην κρούση είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
α. Σκέδαση ονομάζουμε την κρούση των σωματιδίων στο μικρόκοσμο.
β. Σε κάθε κρούση αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
γ. Στην κεντρική κρούση τα κέντρα μάζας των σωμάτων κινούνται σε παράλληλες τροχιές.
δ. Στην έκκεντρη κρούση οι ταχύτητες των κέντρων μάζας σχηματίζουν γωνία 900.
ε. Στην πλάγια κρούση οι ταχύτητες των κέντρων μάζας σχηματίζουν τυχαία γωνία.
στ. Κατά τη διάρκεια μιας κρούσης η ορμή του συστήματος διατηρείται.
ζ. Κατά τη διάρκεια μιας κρούση η ενέργεια διατηρείται.
η. Η δυναμική ενέργεια ελαστικότητας του συστήματος των σωμάτων δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κρούσης.
θ. Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν και μετά την κρούση διατηρείται σταθερή.

2. Σε μια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων
α. η ορμή του συστήματος των σωμάτων διατηρείται σταθερή
β. η κινητική ενέργεια του συστήματος πριν την κρούση είναι ίση με την κινητική ενέργεια του συστήματος μετά την κρούση.
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κρούσης.
δ. αν οι μάζες είναι ίσες συμβαίνει ανταλλαγή ταχυτήτων.
ε. ισχύει -=-, δηλαδή οι διανυσματικές διαφορές των ταχυτήτων πριν και μετά την κρούση είναι αντίθετες.
στ. αν το ένα σώμα μάζας m συγκρουστεί μετωπικά  με άλλο σώμα πολύ μεγάλης μάζας Μ, τότε μετά την κρούση το m κινείται με αντίθετη ταχύτητα, ενώ το Μ μένει πρακτικά ακίνητο.
ζ.  αν το ένα σώμα μάζας m συγκρουστεί πλάγια με κατακόρυφο ακλόνητο τοίχο η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης και το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας δεν μεταβάλλεται. 
η. τα σώματα παθαίνουν μόνιμη παραμόρφωση.

3. Σε κάθε ανελαστική κρούση:
α. διατηρείται η ορμή του συστήματος.
β. μέρος της κινητικής ενέργειας των σωμάτων μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια.
γ. αν είναι πλαστική όλη η κινητική ενέργεια των σωμάτων γίνεται θερμότητα.
δ. μιας σφαίρας με έναν ακλόνητο τοίχο το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας μειώνεται.
ε. ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
στ. ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.  
η. δύο ίσων μαζών συμβαίνει ανταλλαγή ταχυτήτων αν η κρούση είναι μετωπική.

Η συνέχεια ΕΔΩ


Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

5ο Γενικό κριτήριο αξιολόγησης 20155ο Γενικό κριτήριο αξιολόγησης 2015 σε όλη την ύλη

Ζόρικο

Με αποτελέσματα 

ΕΔΩ

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Επανάληψη στο Doppler
Επαναληπτικά θέματα στο φαινόμενο Doppler

Α1. Στο φαινόμενο Doppler για πηγή και παρατηρητή που μπορούν να κινούνται στην ίδια ευθεία και τον ήχο να ταξιδεύει μέσα στον ακίνητο αέρα
α. Όταν παρατηρητής Α και πηγή S πλησιάζουν τότε fA>fs.
β. Όταν παρατηρητής A και πηγή απομακρύνονται τότε fΑs
.
γ. ¨Όταν ο παρατηρητής Α και η πηγή S κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την ίδια ταχύτητα τότε fΑ=fs.
δ. Όταν πηγή και παρατηρητής πλησιάζουν με σταθερές ταχύτητες τότε η συχνότητα που ακούει ο παρατηρητής συνεχώς αυξάνεται.
ε. Όταν ο Α πλησιάζει την ακίνητη πηγή με επιταχυνόμενη κίνηση η συχνότητα που ακούει είναι μεγαλύτερη από την fs και συνεχώς αυξάνεται.

Α2. Στο φαινόμενο Doppler για πηγή και παρατηρητή που μπορούν να κινούνται στην ίδια ευθεία και τον ήχο να ταξιδεύει μέσα στον ακίνητο αέρα
α. Όταν ο Α πλησιάζει ή απομακρύνεται  με ταχύτητα υΑ από μια ακίνητη πηγή ακούει ήχο με το ίδιο μήκος κύματος που εκπέμπει η πηγή.
β. Όταν μια πηγή απομακρύνεται από έναν παρατηρητή, αυτός ακούει ήχο με λΑ μεγαλύτερο από αυτό που εκπέμπει η πηγή.
γ. Όταν μια πηγή πλησιάζει προς έναν παρατηρητή, αυτός ακούει ήχο με λΑ μικρότερο από αυτό που εκπέμπει η πηγή.

δ. Το μήκος κύματος που ακούει ένας παρατηρητής  είναι ανεξάρτητο από την ταχύτητα του παρατηρητή. 

Η συνέχεια ΕΔΩ

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

B Θέματα στην Ανάκλαση και Διάθλαση για Επανάληψη


B Θέματα στην Ανάκλαση και Διάθλαση  ΕΔΩ


Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ΦΩΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ

ΑΦ.1 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι σωστές ή λανθασμένες;
α. Διαδίδεται στην ύλη με ταχύτητα μικρότερη από c=3·108m/s
β. Τα διανύσματα της έντασης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι μεταξύ τους κάθετα. 
γ. Είναι κύμα διάμηκες.
δ. Παράγεται από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία.
ε. Παράγεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.
στ. Υπακούει στην αρχή της επαλληλίας.
ζ. Το πηλίκο Ε/Β ισούται με την ταχύτητα του φωτός 3·108m/s ανεξάρτητα από το υλικό που τρέχει το κύμα.  
η. Ηλεκτρικά φορτία που κινούνται με σταθερή ταχύτητα δεν παράγουν ΗΜΚ.

ΑΦ.2 Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος
α. έχουν σταθερές εντάσεις.
β. Διαδίδονται σε επίπεδα κάθετα μεταξύ τους
γ. Έχουν διαφορά φάσης 900 κοντά στην κεραία παραγωγής
δ. Έχουν εντάσεις που είναι παράλληλες στην ευθεία διάδοσης του κύματος
ε. Έχουν Δφ=0, μακριά από την κεραία παραγωγής του
στ. Έχουν την ίδια συχνότητα ταλάντωσης

ΑΦ.3 Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α. Τι ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητικό κύμα
β. Τι είναι κατοπτρική ανάκλαση και τι διάχυση. Ποιοι είναι οι νόμοι της ανάκλασης;
γ. Τι είναι ο δείκτης διάθλασης;
δ. Ποιοι είναι οι νόμοι της διάθλασης;  Πότε συμβαίνει ολική ανάκλαση;
ε. Ποιες εφαρμογές της ολικής ανάκλασης γνωρίζετε;

ΑΦ.4 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στις ακτινοβολίες είναι σωστές;
α. Κριτήριο για το αν μια ακτινοβολία είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι είναι η συχνότητα και όχι το μήκος κύματος.
β. Τα ραδιοκύματα μπορούν να έχουν και λ=103m
γ. Τα μικροκύματα παράγονται από ηλεκτρονικά κυκλώματα
δ. Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει μεγαλύτερη συχνότητα από κάποια ορατή.
ε. Ο ήλιος είναι μια ισχυρή πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας   
στ. Το όζον των κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας απορροφά την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία
ζ. Οι ακτίνες Χ μπορούν έχουν  μήκη κύματος μεγαλύτερα από του 400nm.
η. Οι ακτίνες γ δεν είναι καθόλου διεισδυτικές. 
θ. Οι ακτίνες γ έχουν μικρότερα μήκη κύματος από τις ακτίνες Χ.

ΑΦ.5 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο φως είναι σωστές;
α. Η διάχυση συμβαίνει όταν το φως πέφτει σε λεία και στιλπνή επιφάνεια.
β. Στην κατοπτρική ανάκλαση η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης
γ. Στη διάχυση διατηρείται η παραλληλία της φωτεινής δέσμης


δ. Στην ανάκλαση, η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώμενη και η κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο πρόσπτωσης  βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
ε. Σε νυχτερινή οδήγηση με βρεμένο δρόμο, υπάρχει δυσκολία όρασης λόγω του φαινομένου της κατοπτρικής ανάκλασης.
στ. Κατά την ανάκλαση το μήκος κύματος της ακτινοβολίας μεταβάλλεται.

ΑΦ.6 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στη διάθλαση είναι σωστές;
α. Ο δείκτης διάθλασης οποιουδήποτε διαφανούς υλικού (εκτός του αέρα) είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα.
β. Ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού είναι ανάλογος της ταχύτητας του φωτός στο υλικό.
γ. Κατά τη μετάβαση μιας ακτίνας από ένα αραιότερο οπτικό μέσο σε ένα πυκνότερο συμβαίνει πάντοτε ανάκλαση και διάθλαση.  
δ. Το μήκος κύματος μιας ακτινοβολίας μειώνεται αν περάσει από το κενό στο νερό.
ε. Η κρίσιμη γωνία εξαρτάται από τους δείκτες διάθλασης των δύο οπτικών μέσων.
στ. Για αν συμβεί ολική ανάκλαση πρέπει το φως να πηγαίνει από πυκνότερο προς αραιότερο υλικό και η γωνία πρόσπτωσης να μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία.
ζ. ¨Όταν μια ακτίνα φωτός μεταβαίνει από πυκνότερο προς αραιότερο οπτικό μέσο συγκλίνει προς την κάθετο.
η. Η μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε οπτικές ίνες οφείλεται στο φαινόμενο της ολικής ανάκλασης.
θ. Το κατεργασμένο διαμάντι λαμποκοπά επειδή έχει μεγάλο δείκτη διάθλασης και μεγάλη κρίσιμη γωνία.
ι.  Κατά τη μετάβαση μιας ακτίνας από ένα πυκνότερο οπτικό μέσο σε ένα αραιότερο συμβαίνει πάντοτε ανάκλαση και διάθλαση.  

κ. Στη διάθλαση η συχνότητα και το χρώμα της ακτινοβολίας μένουν σταθερά.

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ: Επανάληψη 2015
Μηχανικά κύματα Α και Β θέματα  ΕΔΩ


Μηχανικά κύματα Γ και Δ θέματα    ΕΔΩ

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Επανάληψη 2015: Στις ταλαντώσειςΕπαναληπτικά θέματα στις Ταλαντώσεις. 
Α,Β,Γ,Δ θέματα για μια καλή επανάληψη όλων των ταχυτήτων.

ΕΔΩ

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

2 επαναληπτικά διαγωνίσματα Ταλαντώσεις και Κύματα


Δύο επαναληπτικά διαγωνίσματα στις Ταλαντώσεις και τα Κύματα

το 1ο εδώ (ταλαντώσεις-μηχανικά κύματα)
το 2ο εδώ ( ταλαντώσεις - όλα τα κύματα)

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Κριτήριο αξιολόγησης στις Ταλαντώσεις - κρούσεις- DopplerΕπαναληπτικό Κριτήριο αξιολόγησης στις Ταλαντώσεις - κρούσεις- Doppler

με αποτελέσματα εδώ

ΘΕΜΑ 1ο:
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Σε μια φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση.
α. για ορισμένη τιμή της ωμικής αντίστασης η περίοδος μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.
β. ο κύριος λόγος απόσβεσης είναι η αυτεπαγωγή του πηνίου.
γ. το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή παραμένει σταθερό.
δ. η αύξηση της ωμικής αντίστασης συνεπάγεται και αύξηση του ρυθμού μείωσης του πλάτους του ρεύματος. 

1.2 Σε μια κεντρική ελαστική κρούση δύο ελεύθερων σωμάτων
α. η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κρούσης.
β. οι μεταβολές ορμής των σωμάτων είναι αντίθετες μόνο αν οι μάζες των σωμάτων είναι ίσες.
γ. οι μεταβολές της κινητικής ενέργειας των σωμάτων είναι αντίθετες.

δ. οι τροχιές των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν την κρούση είναι παράλληλες.

Συνέχεια επί της οθόνης ....εδώ

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις