Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Κριτήρια αξιολόγησης στα κύματα (σεμνά και ταπεινά)


Τρία διαγωνίσματα στα κύματα, για αρχή, χωρίς ακρότητες που σκορπίζουν απογοήτευση και δουλειά δεν κάνουν ΕΔΩ

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Εύκολο κριτήριο αξιολόγησης στις ταλαντώσεις


ΘΕΜΑ 1ο:

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Αν στον αρμονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική δύναμη επαναφοράς ενεργεί και δύναμη αντίστασης F = - bυ, με b = σταθερό, το πλάτος της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση (για Λ > 0).
α. Α = Α0– bt .   β.    A = A0 eΛt.      γ. A = A0et.     δ. A=AΛt

2. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα LC το φορτίο του πυκνωτή μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση q=Qσυνωt. Για το σύστημα αυτό
α. η περίοδος ταλάντωσης του κυκλώματος δίνεται από τη σχέση  T =2π/LC
β. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα περιγράφεται από τη σχέση i=–Qω×ημωt.
γ. τη χρονική στιγμή t=0 η ενέργεια του πυκνωτή είναι μηδέν.

δ. η ενέργεια του πυκνωτή μια τυχαία χρονική στιγμή δίνεται από τη σχέση U=Cq2/2. 

3. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του  διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα:
α. αυξάνεται συνεχώς.
β. μειώνεται συνεχώς.
γ. μένει σταθερό.
δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.

4. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι μια νέα  αρμονική ταλάντωση, όταν οι δύο αρχικές  ταλαντώσεις έχουν
α. παραπλήσιες συχνότητες και ίδια πλάτη.
β. παραπλήσιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
γ. ίδιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
δ. ίδια πλάτη και διαφορετικές συχνότητες.

1.5 Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα Σ όποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και με το γράμμα Λ όποιες είναι λανθασμένες.
1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση που η δύναμη αντίστασης είναι ανάλογη της ταχύτητας, το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
2. Η μέγιστη κινητική ενέργεια σε μια ΑΑΤ είναι ίση με την ολική ενέργεια
3. Σε κύκλωμα αντίστασης - πηνίου - πυκνωτή το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή μένει σταθερό
4. Το διακρότημα είναι μια ταλάντωση σταθερού πλάτους
5.  Σε ιδανικό κύκλωμα LC η περίοδος μεταβάλλεται αν αυξήσουμε το φορτίο του πυκνωτή.

  
ΘΕΜΑ 2ο:

1. Ένα σώμα μετέχει σε δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και γωνιακές ταχύτητες, που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: x1=0,2ημ(998πt), x2=0,2ημ(1002πt) (όλα τα μεγέθη στο S.I.). Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της ιδιόμορφης ταλάντωσης (διακροτήματος) του σώματος είναι:

α. 2s            β. 1s             γ. 0,5s

2.  Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αν κάποια χρονική στιγμή ισχύει q=Q/3 , όπου q το στιγμιαίο ηλεκτρικό φορτίο και Q η μέγιστη τιμή του ηλεκτρικού φορτίου στον πυκνωτή, τότε ο λόγος της ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου προς την ενέργεια μαγνητικού πεδίουUΕ /UΒ είναι:

α. 1/8              β. 1/3              γ. 3

Εύκολο κριτήριο αξιολόγησης στις ταλαντώσεις
Η συνέχεια εδώ

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Ζόρικα επαναληπτικά θέματα στο ΣΤΕΡΕΟ


Ζόρικα επαναληπτικά θέματα στο ΣΤΕΡΕΟ

Κατεβάστε από εδώ

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Ζόρικα επαναληπτικά θέματα στα κύματα


Ζόρικα επαναληπτικά θέματα στα κύματα
Κατεβάστε από εδώ


ΚΥΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ Α:
Α1. Κύμα διαδίδεται κατά μήκος χορδής x’Οx με εξίσωση απομάκρυνσης y=Αημ(2πt/Τ-2πx/λ)  Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;
α. Μεταφέρει ενέργεια και ύλη.
β. Όλα τα σημεία που ταλαντώνονται έχουν το ίδιο πλάτος
γ. Το κύμα οδεύει προς τη θετική φορά
δ. Σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου το κύμα έχει ταξιδέψει κατά ένα μήκος κύματος.
ε. Το πηλίκο x/λ εκφράζει τον αριθμό των μηκών κύματος που περιέχονται στο διάστημα x.
στ. Δεν υπάρχει σημείο του κύματος που να έχει μηδενική φάση.
ζ. Όσο πιο απομακρυσμένο είναι ένα σημείο από τη θέση x=0, τόσο μεγαλύτερη φάση έχει.
η. Το στιγμιότυπο του κύματος είναι η γραφική παράσταση y=f(x).
θ. Τα κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια ενός υγρού μπορούν να θεωρηθούν κατά προσέγγιση διαμήκη.
ι. Οποιαδήποτε κυματική διαταραχή μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το άθροισμα ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων.
κ. Η ταχύτητα διάδοσης είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα του κύματος.
λ. Αν το κύμα αλλάξει καθοδόν μέσο διάδοσης το μήκος κύματός του διατηρείται σταθερό.

Α2.  Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
α. Ποια είναι η αρχή της επαλληλίας;                                  β. Τι είναι η συμβολή κυμάτων
γ. Ποια κύματα λέγονται διαμήκη και ποια εγκάρσια         δ. Τι ονομάζουμε μήκος κύματος.
ε. Τι δείχνει η συχνότητα ενός κύματος.                             στ. Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα
ζ. Ποιες πηγές κυμάτων θεωρούνται σύγχρονες.                η. Τι είναι ο δεσμός;

Α3. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στη συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι σωστές;
α. Για να γίνει συμβολή πρέπει οι πηγές να είναι σύγχρονες.
β. Δυο σύγχρονες πηγές έχουν πάντοτε την ίδια συχνότητα.
γ. Η συνεισφορά του κάθε κύματος στην απομάκρυνση ενός σημείου είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη του άλλου κύματος.
δ. Η αρχή της επαλληλίας δεν παραβιάζεται ποτέ.
ε. Κάθε σύνθετο κύμα μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος.
στ. Το μέσο της απόστασης των δύο πηγών μένει ακίνητο ανεξάρτητα από τη διαφορά φάσης των δυο πηγών.
ζ. Όταν οι πηγές είναι σύγχρονες, και σε ένα σημείο συμβαίνει ενισχυτική συμβολή πρέπει η διαφορά των αποστάσεων του σημείου από τις πηγές να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του λ.

Α4. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται σε στάσιμα κύματα είναι σωστές;
α. Όλα τα σημεία ενός στάσιμου κύματος ταλαντώνονται.
β. Το στάσιμο κύμα δεν μεταφέρει ενέργεια.
γ. Όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
δ. Το πλάτος ταλάντωσης εξαρτάται από τη θέση του κάθε σημείου.
ε. Η απόσταση δύο διαδοχικών δεσμών είναι ίση με λ/4.
στ. Στάσιμα κύματα μπορούν δημιουργηθούν στη χορδή ενός μουσικού οργάνου.
ζ. Κατά την ταλάντωση της χορδής η ελαστική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σταδιακά σε κινητική και αντιστρόφως.

η. Ένα διάμηκες και ένα εγκάρσιο κύμα τρέχουν στον αέρα. 

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Επαναληπτικό διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις και τα μηχανικά κύματα


Επαναληπτικό διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις και τα Μηχανικά κύματα

Κριτήριο 1 Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα                                              Απρίλης 2014

ΘΕΜΑ 1ο:
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι ένα διακρότημα όταν οι δύο αρχικές ταλαντώσεις έχουν
α. παραπλήσιες συχνότητες και ίδια πλάτη.
β. παραπλήσιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
γ. ίδιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
δ. ίδια πλάτη και διαφορετικές συχνότητες.        

2.  Ιδανικό κύκλωμα LC κάνει αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις με περίοδο Τ. Τη χρονική στιγμή t0=0 το φορτίο του πυκνωτή q=Q και το i=0.
α. Η ένταση του ρεύματος δίνεται από τη σχέση i=Ιημ(2πt/Τ)
β. Τη χρονική στιγμή t1=3Τ/8 η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται.
γ. Στο χρονικό διάστημα [Τ/4-Τ/2] ο πυκνωτής είναι σε φάση φόρτισης.
δ. Σε κάθε χρονική στιγμή ισχύει η σχέση i=2πq/Τ.

3. Μικρό σώμα μάζας m είναι δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου και κρέμεται από οροφή. Με μια αντλία μπορούμε να μεταβάλλουμε την πίεση του αέρα. Το σύστημα κάνει φθίνουσες ταλαντώσεις
α. Η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται από το σχήμα, το μέγεθος και τη μάζα του σώματος.
β. Αν αυξήσουμε την πίεση του αέρα η απόσβεση των ταλαντώσεων γίνεται ταχύτερη.
γ. Για μια δεδομένη τιμή του b η περίοδος μειώνεται κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης.

δ. Αν η πίεση του αέρα ελαττωθεί η περίοδος αυξάνεται.


Η συνέχεια ΕΔΩ


Απαντήσεις: ΘΕΜΑ 1. 1α, 2γ, 3β, 4δ, 5 ΣΛΣΛΛ
ΘΕΜΑ 2    1γ          2β            3α

ΘΕΜΑ 3: Τ=2 Α=0,2m, λ=1m, y=0,2ημ(πt-2πχ), y=0,4συν2πχημπt, 6 δεσμοί, 0,25m, 0,75m, 1,25m, 1,75m, 2,25m, 2.75m

ΘΕΜΑ4    α. 4m/s, β. 3m/s, 200N/m, 0,45m

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις