Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Κριτήριο αξιολόγησης στη Φυσική Α λυκείου- Κυκλική κίνηση8ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο
 Βρείτε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
1. Στην ομαλή κυκλική κίνηση:
α. Η γραμμική ταχύτητα διατηρείται σταθερή.
β. Η γωνιακή ταχύτητα διατηρείται σταθερή.
γ. Η περίοδος Τ μεταβάλλεται.                                                                                                 

2. Σε ομαλή κυκλική κίνηση σταθερής ακτίνας R και ταχύτητας μέτρου υ, η κεντρομόλος δύναμη έχει 
μέτρο που:
α. Είναι ίσο με mυ2R.
β. Μεταβάλλεται συνεχώς.
γ.  Είναι αντιστρόφως ανάλογο της ακτίνας R.                                                                      

3. Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση το σώμα:
α. Δεν έχει καμία επιτάχυνση.
β. Έχει επιτάχυνση που οφείλεται στη μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας.
γ. Έχει επιτάχυνση που οφείλεται στη μεταβολή της διεύθυνσης της ταχύτητας.                

4. Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση η γωνιακή ταχύτητα, ω, είναι ίση με:
α. 2πf, όπου f η συχνότητα.
β.  2πΤ, όπου Τ η περίοδος.
γ. Τ/2π, όπου Τ η περίοδος .                                                                                             

5. Συχνότητα περιστροφής σε μια κυκλική κίνηση ονομάζουμε:
α. Τον αριθμό των περιστροφών σε χρόνο t.
β. Το χρόνο για να κάνει Ν περιστροφές.
γ. Το πηλίκο του αριθμού των περιστροφών σε χρόνο Δt προς το χρόνο αυτό.             

6. Να αντιστοιχήσετε μεγέθη και μονάδες μέτρησης:
1. Γραμμική ταχύτητα                                        Α. Ηz
2. Γωνιακή ταχύτητα                                          Β. m/s2
3. Κεντρομόλος επιτάχυνση                               Γ. rad/s
4. Συχνότητα                                                       Δ. s
5. Περίοδος                                                         Ε. Ν
                                                                            Ζ. m/s                                                 

ΘΕΜΑ 2ο:

1. Να γράψετε τον ορισμό της γωνιακής ταχύτητας και τις μονάδες μέτρησης στο SI.             
2. Να σχεδιάσετε μια κυκλική τροχιά ενός υλικού σημείου και να σημειώσετε τη γραμμική
ταχύτητα και την κεντρομόλο επιτάχυνση σε μια τυχαία θέση.                                               
3. Να περιγράψετε πως καθορίζεται η διεύθυνση και η φορά της γωνιακής ταχύτητας.             
4. Να γράψετε τις σχέσεις που δίνουν τη γραμμική υ, και τη γωνιακή ταχύτητα ω ενός
σώματος που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση, σε σχέση με τη περίοδο περιστροφής Τ.    
5. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ομαλή κυκλική κίνηση ισχύει, υ=ωR.                                           
6. Να αποδείξετε τον τύπο  της κεντρομόλου δύναμης σε σχέση με τη γωνιακή ταχύτητα ω.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΘΕΜΑ 3ο

 Δρομέας μάζας m=60kg κινείται σε κυκλική τροχιά ακτίνας R=30m με ταχύτητα σταθερού μέτρου
υ=2m/s.  Να υπολογιστούν:
1. Η κεντρομόλος δύναμη που δέχεται.                                                                                 
2. Η περίοδος της κυκλικής τροχιάς.                                                                                    
3. Η κεντρομόλος επιτάχυνση.                                                                                              
4. Η γωνιακή ταχύτητα.                                                                                                         
5. Ποια είναι η δύναμη που δρα ως κεντρομόλος στην περίπτωση του αθλητή.                   

ΘΕΜΑ 4ο

 Σώμα μάζας m=1kg είναι δεμένο σε σχοινί μήκους l=1m και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο με σταθερή
 κατά μέτρο γωνιακή ταχύτητα ω=10rad/s.
1. Πόση είναι η γραμμική ταχύτητα του σώματος;                
2. Πόση είναι η τάση του νήματος όταν το σώμα περνάει από :
2.α Το κατώτερο σημείο της τροχιάς.                                     
2.β  Από το ανώτερο σημείο της τροχιάς.                               
2.γ Από εκείνο το σημείο στο οποίο το νήμα είναι οριζόντιο. 
Δίνεται g=10m/s2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις