Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Κριτήριο αξιολόγησης στη Φυσική Α λυκείου στην ορμή
11ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:

α. Αν οι εξωτερικές δυνάμεις που δρουν σε ένα σύστημα έχουν συνισταμένη μηδέν το σύστημα λέγεται……………
β. Οι εσωτερικές δυνάμεις σε ένα σύστημα σωμάτων εμφανίζονται πάντοτε ως ζεύγη ………….. δυνάμεων.
γ. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα ισούται με το ………… μεταβολής της ………. του σώματος.
δ. Η συνολική ορμή ενός απομονωμένου συστήματος σωμάτων ………… ………..
ε. Σε μια κρούση διατηρείται η ………. του συστήματος των σωμάτων που συγκρούονται.                                                                                                                 
                                                                                                                                             (2x5μ=10μ)

Β. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

α. Δύο σώματα με ίσες μάζες έχουν και ίσες ορμές.
β. Για να μεταβληθεί η ορμή ενός σώματος απαιτείται να του ασκηθεί δύναμη.
γ. Η μονάδα μέτρησης της ορμής είναι το 1kg,m/s.
δ. Ένα σύστημα δύο σωμάτων που κινούνται είναι αδύνατο να έχει μηδενική ορμή.
ε. Σε ένα σύστημα ανθρώπου - βάρκας, το βάρος του ανθρώπου είναι εσωτερική δύναμη.                      
                                                                                                                                            (1x5μ=5μ)

Γ. Από την έκφραση του 2ου νόμου του Newton ΣF=ma να αποδείξετε την έκφραση:

ΣF= Δp/Δt                                                                                 
                                                                                                                                                  (10μ)
ΘΕΜΑ 2ο:

Α.  Δύο σώματα με ίσες μάζες m1=m2=m κινούνται με ίσες κατά μέτρο ταχύτητες υ1=υ2=υ στην ίδια
 ευθεία αλλά με αντίθετες φορές. Τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά και γίνονται ένα σώμα.
Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;  Να δικαιολογήσετε την κάθε απάντησή σας;
1. Η ορμή του συστήματος είναι μηδέν.                                               
2. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα κινείται με ταχύτητα υ.
3. Η μεταβολή της ορμής του συστήματος είναι μηδέν.                                                  (3x5μ=15μ)

Β. Άνθρωπος  βρίσκεται μέσα σε μια βάρκα μάζας  και το σύστημα ανθρώπου - βάρκας είναι μονωμένο.  Αν ο άνθρωπος σπρώχνει το κατάρτι της βάρκας τότε η βάρκα:
α) Δεν κινείται      β) Κινείται προς την κατεύθυνση που σπρώχνει ο άνθρωπος
Με ποιο από τα δύο συμφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                 (10μ)

                                       


ΘΕΜΑ 3ο:

Μπαλάκι του τένις μάζας m=0,1kg που κινείται οριζόντια πάνω στο πάτωμα χωρίς τριβές συγκρούεται 
με κατακόρυφο τοίχο με ταχύτητα υ1=10m/s και ανακλάται οριζόντια με ταχύτητα υ2=8m/s.
α. Πόση είναι η μεταβολή της ορμής της μπάλας;  Ως θετική να πάρετε τη φορά της υ2.     (10μ)
β. Αν η κρούση με τον τοίχο διαρκεί Δt=0,02s να βρείτε πόση είναι η δύναμη που δέχτηκε το μπαλάκι 
από τον τοίχο. Η δύναμη αυτή θεωρείται σταθερή.                                                  (5μ)

γ. Μετά την κρούση το μπαλάκι κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα, υ2=8m/s και συγκρούεται 
πλαστικά με βλήμα μάζας m=0,3kg που κινείται αντίθετα με ταχύτητα 6m/s. 
Πόση θα είναι η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση;                                                               (10μ)


ΘΕΜΑ 4ο:

Κανόνι μάζας Μ=1000kg είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και εκτοξεύει βλήμα μάζας
 m=10kg με ταχύτητα υ0 =1000m/s σε οριζόντια κατεύθυνση.
α. Πόση είναι η ταχύτητα του κανονιού, V, μετά την εκπυρσοκρότηση;                           (8μ)
Μετά την εκπυρσοκρότηση το κανόνι ξεκινάει με την ταχύτητα V,  έχει πάντα μάζα 1000kg και 
ολισθαίνει πάνω στο επίπεδο. Η μόνη οριζόντια δύναμη που δέχεται κατά την ολίσθηση είναι η τριβή 
και ο  συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ=0,2. Να βρείτε:
β. Το διάστημα που διανύει μέχρι να σταματήσει.                                                           (10μ)
γ. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να σταματήσει.                                             (7μ)
Δίνεται g=10m/s2.                                                                                       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις