Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

2ο Γενικό κριτήριο αξιολόγησης στα ΚύματαΘΕΜΑ 1ο:

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.                                                                  


1.1 Στο σχήμα φαίνεται στιγμιότυπο εγκάρσιου κύματος. Το σημείο του ελαστικού μέσου που κινείται με μέγιστη ταχύτητα και με φορά προς τα κάτω είναι το:

α. Α             β. Β.           γ. Γ           δ. Δ.
                                                                                       Μον.5                                

1.2 Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός που  μεταβαίνει από διαφανές υλικό στο κενό, προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο οπτικών μέσων με γωνία, θ.
α. Αν η γωνία θ είναι μικρότερη της κρίσιμης θα εξέλθει στο κενό αποκλίνοντας από την κάθετο στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο υλικών.
β.  Αν η γωνία θ είναι  μεγαλύτερη της κρίσιμης θα εξέλθει στο κενό αποκλίνοντας από την κάθετο στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο υλικών.
γ. Κατά τη μετάβαση αυτή το μήκος κύματος της ακτινοβολίας μειώνεται.
δ. Αν η γωνία θ είναι μικρότερη της κρίσιμης θα εξέλθει στο κενό με γωνία διάθλασης 900.   Μον.5
  

1.3 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:
α. Διαδίδονται σε κάθε διαφανές μέσο με ταχύτητα 3,108m/s.
β. Αποτελούνται από ένα μαγνητικό και ένα ηλεκτρικό πεδίο που έχουν διαφορά φάσης μηδέν πολύ κοντά στην πηγή που τα παρήγαγε.
γ. Είναι όλα αόρατα στο ανθρώπινο μάτι.
δ. Παράγονται από  ηλεκτρικό δίπολο που ταλαντώνεται.                                                     Μον.5
                                                                          
1.4  Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία Μ και Ν βρίσκονται εκατέρωθεν ενός δεσμού και απέχουν από αυτόν αντίστοιχες αποστάσεις λ/6 και λ/3, όπου λ το μήκος κύματος των απλών κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο. Οι φάσεις των σημείων Μ και Ν διαφέρουν κατά:

α. μηδέν                  β. π rad                    γ. π/2 rad                     δ. 2π rad                         Μον.5
                                   
1.5 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές ή λανθασμένες;                   
α. Το διάγραμμα της συνάρτησης y=Αημ2π(t/Τ-σταθ.) είναι το στιγμιότυπο κύματος.
β. Ο λόγος Ε00 οποιουδήποτε ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται στο κενό είναι ο ίδιος.
γ. Αν τα κύματα που συμβάλλουν σε μια χορδή έχουν το ίδιο πλάτος και το ίδιο μήκος κύματος δημιουργείται στάσιμο κύμα.
δ. Ένα κατεργασμένο διαμάντι που περιβάλλεται από αέρα, λαμποκοπά στο φως επειδή έχει μεγάλη κρίσιμη γωνία.
ε. Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από ηλεκτρικό δίπολο, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο μακριά από την πηγή έχουν την ίδια φάση.                                             
                                                                                                                                             Μον.1x5                                   

ΘΕΜΑ 2ο:

1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα στιγμιότυπο στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή t και όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται στη μέγιστη θετική απομάκρυνση. Η ταχύτητα των κυμάτων που συμβάλλουν είναι υ=2m/s. Η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Σ τη χρονική στιγμή t+0,025s είναι:

α. -0,8πm/s          β. 2m/s          γ. -1,6πm/s  

Ποια είναι η σωστή απάντηση;                                            Μον.2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                  Μον.5

2.  Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η φάση ενός αρμονικού κύματος σε συνάρτηση με την απόσταση, x, τις χρονικές στιγμές t1, t2 με t2>t1. Αν t2-t1=2s, πόση είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος:

α. 0,2m/s                 β. 0,4m/s             γ. 0,6m/s


Ποια είναι η σωστή απάντηση;                                                                                                Μον.2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                     Μον.4

3. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται μέσα σε υλικό μέσο με δείκτη διάθλασης n. Το ηλεκτρικό πεδίο περιγράφεται από την εξίσωση Ε=150ημ2π(7,5108t-3x), (SI).
Αν η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι c=3,108m/s, ο δείκτης διάθλασης του υλικού είναι:
α. 1,2                    β. 1,5                    γ. 2
Ποια είναι η σωστή απάντήση;                                                                                               Μον.2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                    Μον.4


4. Στην επιφάνεια του υγρού δημιουργούμε κύματα που προέρχονται από την πηγή Π και φτάνουν στον ανιχνευτή Α, είτε απευθείας, είτε μέσω ανάκλασης στο σημείο Β του καθρέπτη. Δίνονται οι αποστάσεις, ΠΒ=ΒΑ=2m και ΠΑ=1m. Η μέγιστη τιμή του μήκους κύματος λ των κυμάτων ώστε ο ανιχνευτής να καταγράφει ελάχιστο είναι:

α. 4m                 β. 6m                γ. 8m

Ποια είναι η σωστή απάντήση;                                                                                               Μον.2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                    Μον.4

ΘΕΜΑ 3ο: 

Το άκρο Ο μια χορδής πολύ μεγάλου μήκους, η οποία εκτείνεται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx αρχίζει να κάνει ΑΑΤ χωρίς αρχική φάση, τη χρονική στιγμή t=0. Το κύμα διαδίδεται στη θετική φορά με ταχύτητα υ=2m/s, λ=4m και πλάτος Α=1m. Τη στιγμή t=2,5s ένα σημείο Κ της χορδής έχει αποκτήσει για 1η φορά μηδενική ταχύτητα ταλάντωσης.

α. Να βρείτε τη θέση xΒ του σημείου, Β.                                                                                  Μον.6

β. Σημείο Λ του άξονα Οx βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε η φάση του να καθυστερεί της φάσης του Κ κατά 3πrad. Να βρείτε τη χρονική στιγμή t1 που το κύμα φτάνει στο σημείο Λ.                   Μον.7

γ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης όλων των σημείων του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με τη θέση x για τη χρονική στιγμή t1 που το κύμα φτάνει στο σημείο Λ.          Μον.6

δ. Αν θεωρήσουμε ότι στο σημείο Κ υπάρχει μια στοιχειώδης μάζα να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης της μάζας αυτής μια χρονική στιγμή που η απομάκρυνσή της από τη θέση ισορροπίας της είναι y=0,5m.                                                                                             Μον.6
Δίνεται π2=10.

ΘΕΜΑ 4ο 

Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 Π2 αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t0=0 και τα αρμονικά κύματα που παράγονται έχουν ταχύτητα διάδοσης υ=2m/s πάνω στην επιφάνεια νερού. Σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται εξαιτίας του κύματος που προέρχεται από την πηγή Π1 με εξίσωση:
y1=0,2ημ(4πt-4π)  (SI)
Μετά τη συμβολή και των δύο κυμάτων το σημείο Σ ταλαντώνεται με εξίσωση της μορφής:
yΣ=Α¤ημ(4πt-6π)  (SI)

α. Να υπολογιστούν οι αποστάσεις r1,r2 του σημείου Σ από τις πηγές Π12.                           Μον.6
                                                                                                                                                
β. Να υπολογιστεί το πλάτος Α¤ των ταλαντώσεων του Σ μετά την συμβολή.                          Μον.6

γ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης y του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας σε σχέση με το χρόνο, στο χρονικό διάστημα, από t0=0 έως t1=2,5s.                                       Μον7.

δ. Μεταβάλλοντας τη συχνότητα ταλάντωσης των δύο σύγχρονων πάντα πηγών πετυχαίνουμε αποσβετική συμβολή στο Σ. Πόση είναι η ελάχιστη τιμή της συχνότητας f των πηγών σε αυτήν την περίπτωση;                                                                                                                                Μον.6                                                                                                                                     
                                                                                                                                                             


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις