Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Η κινηματική της στροφικής και τη σύνθετης κίνησης
  
1. Η κινηματική της στροφικής και της σύνθετης κίνησης                                                                          
      

(E) Eρωτήσεις

E1.1 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Στη μεταφορική κίνηση κάθε χρονική στιγμή όλα τα σημεία του σώματος έχουν …………. ταχύτητα.
β. Στη μεταφορική κίνηση των στερεών ισχύουν οι νόμοι που διέπουν την κίνηση των ………. …………
γ. Υλικό σημείο είναι ένα σώμα που δεν έχει ……………. και έτσι έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μόνο……………κίνηση.
δ. Μηχανικά στερεά λέγονται τα σώματα που δεν ……………….όταν τους ασκούνται δυνάμεις.

E1.2 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Στη στροφική κίνηση το σώμα αλλάζει …………………..
β. Ένα στερεό σώμα κάνει στροφική κίνηση όταν όλα του τα σημεία ………………..γύρω από ένα άξονα  με την ίδια …………..ταχύτητα.
γ. Αν η γωνιακή ταχύτητα ενός σώματος που περιστρέφεται είναι ………………….θα λέμε ότι το σώμα κάνει ομαλή στροφική κίνηση.
δ. Όταν ένα σώμα μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει προσανατολισμό τότε λέμε ότι κάνει …………….  κίνηση.  

E1.3 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Η σύνθετη κίνηση ενός σώματος μπορεί να μελετηθεί ως το αποτέλεσμα της σύνθεσης μιας ……………. και μιας ………………κίνησης.
β. Κέντρο μάζας (cm) ενός στερεού σώματος ονομάζεται το σημείο εκείνο του σώματος που κινείται όπως ένα ……….. ……… με μάζα ίση με τη μάζα του ………….., αν σε αυτό ασκούνταν όλες οι δυνάμεις που ασκούνται και στο σώμα.
γ. Το κέντρο μάζας συμπίπτει με το κέντρο…………….αν το σώμα βρίσκεται μέσα σε ………….. βαρυτικό πεδίο.
δ. Το κέντρο μάζας των ……………. και ……………..σωμάτων συμπίπτει με το κέντρο συμμετρίας τους.

E1.4 Nα συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:
α. Γωνιακή ταχύτητα  στερεού σώματος είναι ένα φυσικό …………..μέγεθος με μέτρο ίσο με το ρυθμό μεταβολής της …………. μετατόπισης, διεύθυνση ίδια με αυτή του …………….. περιστροφής και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του…………………
β. Γωνιακή επιτάχυνση  στερεού σώματος είναι ένα  φυσικό ……………μέγεθος με μέτρο ίσο με το ρυθμό μεταβολής της …………..ταχύτητας, διεύθυνση ίδια με αυτή του …………. περιστροφής και φορά ίδια με αυτή της μεταβολής της γωνιακής …………….
γ. Μονάδα μέτρησης της γωνιακής ταχύτητας είναι το 1….. και της γωνιακής επιτάχυνσης το 1…..
δ. Όλα τα σημεία ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, περιστρέφονται κάθε χρονική στιγμή με την ίδια …………… ταχύτητα.

E1.5 Ένα στερεό σώμα κάνει μεταφορική κίνηση, όταν :
α. Όλα τα σημεία του βρίσκονται σε κίνηση.
β. Κινείται σε ευθεία τροχιά.
γ. Δεν δέχεται εξωτερικές δυνάμεις.
δ. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο τυχαία σημεία του κινείται παράλληλα προς τον εαυτό του.

E1.6 Ένα στερεό σώμα κάνει στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα, όταν:
α. Το κέντρο μάζας του διαγράφει καμπυλόγραμμη τροχιά.
β. Το κέντρο μάζας του κάνει κυκλική κίνηση.
γ. Όλα του τα σημεία βρίσκονται σε κίνηση.
δ. Όσα του σημεία κινούνται  διαγράφουν κυκλική τροχιά.

E1.7 Ένα στερεό σώμα κάνει σύνθετη κίνηση όταν:
α. Όλα του τα σημεία διαγράφουν κυκλική τροχιά.
β. Το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη τροχιά.
γ. Εκτελεί ταυτόχρονα μεταφορική και περιστροφική κίνηση. 
δ. Υπάρχουν σημεία του σώματος που μένουν ακίνητα.

E1.8 Κατά τη μεταφορική κίνηση ενός στερεού σώματος:
α. Όλα του τα σημεία του βρίσκονται σε κίνηση.
β. Όλα του τα σημεία έχουν, την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια ταχύτητα.
γ. Κάποια σημεία του  έχουν, την ίδια χρονική στιγμή, διαφορετική γραμμική επιτάχυνση.
δ. Η τροχιά μπορεί να είναι και καμπυλόγραμμη.
ε. Ένα τυχαίο τμήμα ΑΒ του σώματος μετατοπίζεται παράλληλα με τον εαυτό του.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

E1.9 Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώματος γύρω από σταθερό άξονα όλα τα σημεία του εκτός από τα σημεία του άξονα:
α. κάνουν κυκλική κίνηση.
β. έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
γ. έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα.
δ. έχουν την ίδια κεντρομόλο επιτάχυνση.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

E1.10 Κατά τη σύνθετη κίνηση ενός στερεού σώματος:
α. Το σώμα υποχρεωτικά κυλίεται.
β. Το σώμα μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει συνεχώς προσανατολισμό.
γ. Το κέντρο μάζας του διαγράφει, υποχρεωτικά, ευθεία τροχιά.
δ. Όλα τα σημεία του έχουν ταυτόχρονα γραμμική και γωνιακή ταχύτητα.
ε. Το κέντρο μάζας εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

E1. 11 Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος:
α. Είναι το σημείο εκείνο που κινείται όπως ένα υλικό σημείο με μάζα ίση με τη μάζα του σώματος αν δεχότανε αυτό όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο στερεό σώμα.
β. Είναι αδύνατο να βρίσκεται εκτός σώματος.
γ. Ταυτίζεται με το κέντρο συμμετρίας μόνο για ομογενή και συμμετρικά σώματα.
δ. Συμπίπτει με το κέντρο βάρους, αν το σώμα βρίσκεται μέσα σε ομογενές βαρυτικό πεδίο.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;


H συνέχεια με ένα κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

next 5 in 5 Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογικες εξελιξεις